Politikamız

 

Politikamız

E-Kart,

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesinden, müşteriye teslim edilenene kadar geçen sürede,

•         Kuruluşumuzun, süreçlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin, işçi sağlığının ve çevre güvenliğinin maruz kalabileceği kasti/kasti olmayan, doğal/doğal olmayan her türlü tehdit ve tehlikeden korunması için güvenliğin maksimum seviyede sağlanmasını ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını,

•          Düşük hata oranları ile en yüksek kalitede üretim yapılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları kalite standartları doğrultusunda gerçekleştireceğini taahhüt eder.

Entegre yönetim sistemi politikası çerçevesinde, olağanüstü bir durumda tüm kritik süreç ve hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için,

•          Güncel kurtarma planları oluşturmayı,

•          Gerekli kaynakları sağlamayı,

•          Tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek ülkeye katma değer sağlamayı,

•          En yüksek kalitede ürünler çıkararak sektöründe öncü olmayı,

•          Çalışanların sürekli gelişimi ve mutluluğunu sağlamayı,

•          Sunulan ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini, tüm süreçlerdeki risk ve fırsatları iç ve dış hususları gözönünde bulundurarak sürekli iyileştirmeyi esas alır.

Bu amacımız doğrultusunda;

•          Kuruluş faaliyetlerinin, ilgili standartlar (PCI, GSM SAS, ISO 27001, ISO 22301, ISO14298, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, MC CQM), müşteri şartnameleri, yasa ve yönetmeliklerin yanısıra, yerel gerekliliklere uyumunu sağlarız.

•          Periyodik olarak tanımlanan hedef ve performans göstergelerinde gözden geçirmeler yaparak iş süreçlerimizi etkin kılar kendimizi sürekli yenileyen, süreçlerini iyileştiren bir şirket olmayı taahhüt ederiz.

•          Personellerimizin ya da tedarikçiler, müşteriler gibi iş ortaklarımızın personellerinin gelişimine katkıda bulunmak, yetkinliklerini arttırmak, iş sürekliliği bilincinin benimsenmesi, fiziksel ve bilgi güvenliği, çevre, iş sağlığı&güvenliği, kalite ve müşteri memnuniyeti konularında farkındalığı arttırmak için gerekli olan iletişim kanallarını ve eğitimleri sağlarız. Ayrıca yapılan tatbikatlarla eğitimlerin değerlendirilmesi yaparız. Yaptığımız tatbikatlar, olağanüstü durumlara karşı güvenilir tepki oluşturmamızı ve iyileştirme fırsatlarını hayata geçirmemizi sağlar.

•          İş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite, müşteri memnuniyeti, iş sürekliliği, fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri özelinde risk analizi yaparız. İç ve dış kaynaklı, kurumumuzu ya da paydaşlarımızı etkileyebilecek tüm riskleri, tüm süreç sahipleri ile ortak çalışmalarla belirler ve risk metodolojimize uygun şekilde değerlendirerek, tüm riskleri en aza indirgemeyi taahhüt ederiz.

•          Çalışanlarımız İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirir ve aktif katılımlarını destekleriz.

•          Müşterilerimizin beklentilerini, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesiyle, tam olarak karşılarız.

•          Sistematik şekilde belirlenen süreçler üzerinde hedeflere uymamızı sürekli olarak iyileştirmeyi, etkin yönetim sistemini sağlar ve verimliliği arttırırız.

•          Hataların tekrarının önlenmesi ve hatalar sonucu oluşabilcek kusurları ortadan kaldırabilmek adına sistematik olarak sürekli iyileştirmede kalite güvence metodları ve araçları kullanırız.

•          Yüksek kalitede ürün sunabilmek adına tedarikçilerimizin bizim benimsediğimiz yüksek kalite standartlarına uymasını isteriz.

•          Projeleri istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerçekçi kaynak ve iş planlaması yaparız.

•          Başarının anahtarının müşterilerimizi memnun etmek olduğunu bilir, onların güvenini ve sadakatini kazanmak için tüm faaliyetlerimizde müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz. Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçlarını ve her türlü geri bildirimi ihtiyaç ve beklentileri aşmak adına fırsat olarak görür, süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

•          Sürdürülebilir bir çevre için fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin etkin kullanılmasını, atıkları en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

•          Enerji verimliliği projeleri ile yenilenemez kaynaklara dayalı enerji tüketimimizi her yıl azaltırız. Enerji gereksinimlerimizi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmeye çalışırız.

•          İlgili yönetim sistemleri kapsamında tedarikçilerimiz ile işbirliğini her fırsatta geliştirmeye çalışır, çevre bilinci açısından değerlendirir ve kontrol ederiz.

•          Değer zinciri girdi gereksinimlerimizi yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim yapan iş ortaklarımızdan karşılamaya titizlik göstererek, karbon salınımının azaltılmasını katkıda bulunuruz.

•          Güvenlik sistemlerimizi oluşan ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji doğrultusunda sürekli iyileştiririz.

•          Çalışanlarımız ve ziyaretçilerimize güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak için çalışan temsilcisi ve çalışanlarımızla işbirliğini sürdürmek, onların sosyal ve sağlık durumlarını korumak önceliğimizdir.

•          Olağanüstü durumlarda kurtarma faaliyetlerini etkin olarak koordine etmek, yürütmek, masraf ve zararları minimum düzeyde tutmak için planlar hazırlarız.

•          Olağanüstü durumlarda şirket içi ve dışı iletişimi, medya ile olan ilişkileri kontrol altına alarak , ortaklarımızı doğru ve hızlı şekilde bilgilendirerek firma imajına zarar gelmemesini sağlarız.

•          Olağanüstü durumlarda, daha önce belirlenen planlara uygun alternatif çözümleri devreye alır ürün ve hizmetin devamını sağlarız.

Bu politika, E-Kart’ın Bilişim Teknolojileri Politikası (Dok. No: PO-TEK-0002), Tedarik Yönetimi Bilgi Güvenliği Politikası (Dok. No: PO-GUV-0006) ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası(Dok. No: PO-KVK-0001) ile uyumludur.